Főoldal  >> Alapdokumentumok  >> A MAGYAR CARDIOVASCULARIS ÉS INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN  >> 


I. NÉV, CÍM, IDŐTARTAM, CÉL

I.§.

A társaság neve: Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Táraság

Rövidítve: MACIRT

Angolul: Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Hungary

Működési területe: a Magyar Köztársaság

A MACIRT székhelye: POTE Radiológiai Klinika, Titkárság, 7624 Pécs, Ifjúság út 13. Telefon: 72/536-197, Fax: 72/536-199

A MACIRT alapítási éve: 1998., működésének időtartama meghatározatlan

A MACIRT hivatalos nyelve: magyar

A MACIRT hivatalos pecsétje: kör alakban a társaság teljes neve magyarul és angolul, függőlegesen a magyar név rövidítése.

2.§.

 

A társaság non-profit, oktatói és tudományos alapon működő orvosok, kutatók, és egyéb az intervenciós radiológia és más minimálisan invazív orvosi eljárások (továbbiakban intervenciós radiológia) bármelyik ágában érdekelt személyek egyesülete.

A MACIRT pártoktól, egyéb hatalmi és politikai csoportosulásoktól teljesen függetlenül az ország lakóinak egészsége érdekében tevékenykedik.

A MACIRT országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat.

A MACIRT jogi személy. A MACIRT-nak terülti szervezetei is lehetnek - ezek azonban nem tekinthetők jogi személyeknek, tevékenységüket a MACIRT Végrehajtó Bizottsága felügyeli és irányítja.

 

3.§.

A társaság működésének célja:

 

1.   Folyamatos oktatás és szakmai képzést biztosít minden orvos és kutató számára, aki intervenciós radiológia terén akár a napi rutinmunkában, akár tudományos vonalon rendszeresen tevékenykedik vagy ilyen munkát kíván folytatni. A társaság által szervezett rendezvények a tagok számára kedvezményesen vehetők igénybe.

 

2

 

2.   Tevékenységével elősegíti, hogy az „intervenciós radiológia” a jövőben önálló szubspecialitásként működjék.

3.   Kiadványokkal segíti a tagok képzését, melyekhez a tagok kedvezményes áron jutnak hozzá.

4.   Kapcsolatokat tart fenn állami intézményekkel, köztestületekkel és társadalmi szervezetekkel.

5.   Kapcsolatokat tart fenn nemzetközi, külföldi és egyéb szakmai és tudományos társaságokkal, elsősorban az Európai Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társasággal (CIRSE) a tagok jobb információja és magasabb szintű képzése érdekében.

6.   Kapcsolatokat tart fenn cégekkel és lehetőséget ad pártoló tagok csatlakozására, akik támogatásukkal megtisztelik a Társaságot.

7.   Megfelelő anyagi bázis birtokában hazai és külföldi tanulmányi és kutató utakat biztosít a tagok számára, melynek odaítélése a Végrehajtó Bizottság feladata.

8.   Eljár a Társaságot érintő szakmai és érdekvédelmi kérdésekben hivatalokban és hatóságoknál.

9.   Bajba jutott tagjainak, a szükségletnek, és a Társaság kompetenciájának megfelelő segítséget ajánlhat fel és nyújthat.

4.§.

A MACIRT feladata

1.   Az intervenciós radiológia korszerű szemléletének és módszertanának egységesítése és fejlesztése.

2.   Az intervenciós radiológia hazai és nemzetközi eredményeinek ismertetése és felhasználásnak elősegítése.

3.   Hazai kutatás támogatása.

4.   A MACIRT a széleskörű orvostársadalom részére lehetőséget teremt az intervenciós radiológia legújabb eredményeinek megismerésére, megvitatására, az eredmények alkalmazására a nemzet egészségügyének javára.

3

 

 

5.§.

A MACIRT céljai elérésének érdekében elsősorban az alábbi közhasznú tevékenységet és tagjain kívül bárki számára elérhető szolgáltatást végzi:

 

1.   Előadásokat, referáló és vitaüléseket, szimpóziumokat, hazai és nemzetközi kongresszusokat, továbbképző konferenciákat rendez. Kétévenként önállóan vagy más társasággal közösen nemzeti kongresszust szervez. A közbeeső években szimpóziumot és tanfolyamokat szervez.

2.   Jegyzetet, könyvet, szakfolyóiratot, illetve alkalmi kiadványokat ad ki, vagy azok kiadásában részt vesz. Tanácsaival, közreműködésével segíti a radiológiai vonatkozású könyvek kiadását.

3.   Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási, tudományos és egyéb szakmai kérdéseket, javaslataival és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek munkáját

4.   Pályázatokat hirdethet, emlékérmeket és díjakat, illetve elismerő díszoklevelet, jutalmakat adományozhat.

5.   Alapítványokat létesíthet.

6.   Céljai megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat.

7.   Szakmai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében munkacsoportokat, illetve területi szervezeteket hozhat létre, amelyek a MACIRT felügyelete és szakmai irányítása alatt tevékenykednek.

8.   Nemzetközi szervezetekbe tagokat delegálhat.

9.   Tagjainak a nemzetközi fórumokon való részvételét tőle telhető módon elősegíti.

10. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és a nemzetközi tudományos szervezetek szövetségeihez, ezeknek tagsági díjat fizethet. Azonos területen működő külföldi társaságokkal két- illetve többoldalú együttműködési megállapodásokat köthet.

11. A rendelkezésre álló anyagi eszközöket megfelelő módon használja fel.

12. Felkérésre és saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki.

13. Közös érdekeket szolgáló javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg az orvosok tevékenységét és az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásához.

14. Tudományos tevékenység keretében javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki az orvosképzés, szakképzés és továbbképzés területét érintő kérdésekben.

 

4

 

II. A TAGSÁG

1.§.

 

Tagsági formák:

 • alapító tag
 • rendes tag
 • levelező tag
 • pártoló tag
 • tiszteletbeli tag
 • emeritus tag

 

2.§.

Alapító tagok lehetnek azok a személyek, akik legalább 5 éve orvosként rendszeresen dolgoznak a Társaság szakterületén, jelentősen hozzájárultak az intervenciós radiológia fejlődéséhez, megalakulásától kezdve tagjai a társaságnak, részt vettek a társaság megalakításában.

 

Tagok lehetnek azok a személyek, akik orvosként vagy kutatóként dolgoznak, aktív érdeklődést és/vagy kompetenciát mutatnak az intervenciós radiológia területén Magyarországon.

Levelező tag lehet az a személy, aki aktív érdeklődést  és/vagy kompetenciát mutat az intervenciós radiológia területén Magyarországon kívül és szakmai támogatásával elősegíti a szakma hazai fejlődését.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi támogatást és segítséget nyújt.

Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság közgyűlése arra érdemesnek tart.

Emeritus tagok lehetnek azok az intervenciós radiológiát rendszeresen már nem művelő (nyugdíjas vagy más szakterületet választott) alapító tagok, tagok, akik bizonyíthatóan legalább 20 évet aktívan töltöttek az intervenciós radiológia területén.

Minden tag a társasági tagság kategóriáját igazoló oklevelet kap.

 

3.§.

A tagok jogai és kötelezettségei:

 

 • a társaság tagjai részt vehetnek a társaság tevékenységében, rendezvényein, és kedvezményeket élveznek
 • az alapító és rendes tagok szavazati és választási joggal rendelkeznek, választhatók a társaság szervezeteibe,
 • a levelező tag, a tiszteletbeli tag és az emeritus tag tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik és az ad-hoc bizottságba választható,
 • az emeritus és a tiszteletbeli tagok kivételével a tagok tagdíjat kötelesek fizetni,
 • minden tag tartozik eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek,

 

5

 

 

a társaság valamely testületének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja,

nyugdíjazáskor az alapító tagok és a tagok a Végrehajtó Bizottsághoz benyújtott külön kérésükre mentesíthetők minden díjfizetési kötelezettség alól. A továbbiakban is megilleti őket a társasággal járó kedvezmények. Kérésükre a közgyűlés emeritus taggá választhatja őket.

 

4.§.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

A társaságba tagként belépni kívánó természetes vagy jogi személynek a társasághoz írásbeli kérelmet kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell: a jelentkező végzettségét, munkásságát, beosztását és két ajánló tag javaslatát.A kérelmet a Tagsági Bizottsághoz kell benyújtani, amely dönt a jelentkezők felvételéről, majd a felvettek és felvételre nem javasoltak névsorát ismerteti a soron következő közgyűléssel. Ha a jelentkező kérelmét a Tagsági Bizottság visszautasítja, a jelentkező jogosult a Végrehajtó Bizottsághoz fordulni. A Végrehajtó Bizottság fellebbezés esetén a határozatképes Közgyűlés elé terjeszti a jelentkezési kérelmet, mely köteles arról egyszerű többségi szavazással dönteni.

Az alapító tagoknak írásos nyilatkozatot tettek, amelyből kitűnik, hogy a társaság alapítási munkálataiban részt kívánnak venni és a társaság alapító tagjai kívánnak lenni. A jelentkezéskor közölni kell a születés dátumát és lakáscímet. Az alapításban résztvevők esetén alapvető igény a jelentkező addigi kiemelkedő intervenciós radiológiai tevékenysége Végleges felvételükről az első közgyűlés döntött.

A tagsági viszony megszűnése:

 • A tagok saját kérése alapján tagsági viszonyuk megszűntethető. Szándékukat a megszűntetés időpontját megelőzően legalább két hónappal korábban kötelesek jelezni.
 • Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tagsági díj befizetése az SZMSZ-ben szabályozott módon nem történik meg. A törlésről a tagot értesíteni kell. A társaság gazdasági vezetője enyhítő körülmények esetén (pl. tartós külföldi tartózkodás) javasolhat további türelmi időt, amelyet a Végrehajtó Bizottság engedélyezhet.
 • Kizárással szűnik meg a tagsági viszony bármely formája, ha a tag tevékenysége nem felel meg a társasági, etikai vagy szakmai követelményeknek.

III.SZERVEZET

 

A társaság szervezeti felépítése

 • Közgyűlés
 • Végrehajtó Bizottság

 

 

6

 

 

 • Egyéb bizottságok: - Program bizottság

                                   - Tagsági bizottság

                                   - Szabály bizottság

                                   - Felügyelő bizottság

                                   - Finanszírozási-és Kódkarbantartást Előkészítő bizottság

 

1.§.

A közgyűlés

A közgyűlés a társaság legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése
 • az évi költségvetés meghatározása, elfogadása
 • a végrehajtó bizottság, a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása,
 • a gazdasági vezető pénzügyi beszámolójának elfogadása
 • tagdíjak és hozzájárulások meghatározása, elfogadása
 • a feloszlás kimondása
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal
 • a Tagsági Bizottság döntését megfellebbező tagfelvételi kérdésben való döntés
 • a végrehajtó bizottság és egyéb bizottságok elnökei és tagjai megválasztása

 

A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha  a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánják. A közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal a tagokat napirendet tartalmazó meghívóval és az egyéb vele kapcsolatos iratanyagokkal együtt kell meghívni.

A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az Alapszabály másként rendelkezik. A tisztségviselőket és a bizottság tagjait titkos szavazással kell megválasztani. Titkos szavazást minden szavazásra jogosult tag kezdeményezhet a Végrehajtó Bizottsághoz benyújtott írásos kérelemben, amelyet nem köteles megindokolni.

A végrehajtó bizottság kivételes esetben elrendelheti a postai vagy elektronikus úton történő szavazást. E szavazás egyenrangú a közgyűlésen történő szavazással. A szavazás technikájáról az SZMSZ rendelkezik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%+1 tag személyesen, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott (30 nappal a közgyűlést megelőzően kiküldött kiértesítést követően) közgyűlés nem határozatképes, akkor kiértesítési és egyéb korlát nélkül 15 napon belül bármikor összehívható és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha a tagok 50% + 1 tag személyesen, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

 

7

 

 

A tag képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve- ha a meghatalmazás egy adott napirendre történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A tag képviselője nem lehet az elnök, a végrehajtó bizottság és a felügyelő bizottság tagja.

A tisztújító közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A döntéseket a szavazásra jogosult tagság egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a feloszlás kimondását, amelyről minősített 2/3-os többséggel kell szavazni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közgyűlést a társaság elnöke vezeti le. Távolléte esetén a végrehajtó bizottság egyik tagja elnököl.

 

2.§.

Végrehajtó Bizottság

 

A Végrehajtó Bizottság a társaság általános hatáskörű operatív végrehajtó és rendelkező kollektív vezető szerve.

A Végrehajtó Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik.

A Végrehajtó Bizottság ülését a társaság elnöke, akadályoztatása esetén a titkára hívja össze a napirend közlésével és látja el az elnöki feladatokat. A titkárhelyettes a titkár távolléte ideje alatt annak teljes feladatkörét látja el, egyéb időben a ráruházott feladatokat végzi.

A Végrehajtó Bizottság tagjai:

 • a társaság volt és jelenlegi elnöke
 • titkára
 • titkár helyettese
 • gazdasági vezetője
 • hivatalból tagja a Program Bizottság elnöke, a Tagsági Bizottság elnöke, a Szabály Bizottság elnöke, a Finanszírozási-és Kódkarbantartást Előkészítő Bizottság elnöke és a későbbiekben a Társaság folyóiratának szerkesztője.

A végrehajtó bizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja két évre, kivéve a volt elnököt és a Program Bizottság elnökét. A végrehajtó bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A végrehajtó bizottság ülésének helyéről és időpontjáról a felügyelő bizottság elnökét értesíteni kell, ahol az elnök vagy megbízottja megfigyelőként részt vehet. A bizottság akkor határozatképes, ha  a tagok 50%-a  + 1 fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök

 

8

 

szavazata dönt. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, kivéve személyi kérdésekben történő szavazás esetén.

A végrehajtó bizottság feladata:

 • szervezi és irányítja a társaság tevékenységét
 • dönt és intézkedik a társaság életével, tevékenységével kapcsolatos minden ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy nincs más szerv, vagy vezető hatáskörébe utalva,
 • előkészíti a közgyűlésnek kizárólagosan fenntartott ügyeket és ellátja a közgyűléssel kapcsolatban a ráháruló feladatokat
 • irányítja a belső igazgatást

Egyéb bizottságok

3.§.

Szabály Bizottság:

A Szabály Bizottság elnökből és 3 tagból áll, mely tagokat a közgyűlés titkos szavazással választja két évre. A Szabály Bizottság tagjai mandátumuk lejárta után egy alkalommal újra választhatók. A Szabály Bizottság a saját maga által készített ügyrend szerint működik.

 

Feladata:

 • az alapszabály karbantartása a közgyűlés döntése szerint
 • az alapszabály módosításának előkészítése a hatályos jogszabályok figyelembevételével
 • ha a Szabály Bizottság elnöke alapszabály ellenes tevékenységet észlel, köteles arra felhívni az érintett bizottság vagy az illetékes személy figyelmét

4.§.

Program Bizottság

A Program Bizottság elnökből és 3 választott tagból áll, melyek közül az egyik tag 35 éven aluli. A következő kongresszus szervezőbizottságának elnöke a kongresszusig automatikusan tagja a Program Bizottságnak. A Program Bizottság  elnökét és tagjait a közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja.

 

Feladata:

 • előkészíti a kongresszusok tematikáját,
 • szervezi a továbbképző és tudományos üléseket

A Program Bizottság feladatát a saját maga által készített ügyrend szerint végzi.

 

9

 

5.§.

Tagsági Bizottság

A Tagsági Bizottság elnökből és 3 tagból áll. A Tagsági Bizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja két évre. Mandátumuk lejárta után egy alkalommal újra választhatók.

 

Feladata:

 • a tagnyilvántartás naprakész vezetése, karbantartása
 • a tagok felvételének elbírálása, melyet a soron következő Közgyűlésen be kell jelentenie
 • a tagok kizárására javaslatot tesz a végrehajtó bizottságnak

A Tagsági Bizottság feladatát a saját maga által készített ügyrend szerint végzi.

 

6.§.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság elnökből és 2 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja és egyszer újraválaszthatók.

A Felügyelő Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, és annak évente köteles beszámolni.

 

Feladata:

 • rendszeresen vizsgálja a társasági vagyon felhasználását, kezelését, megóvását,
 • ellenőrzi a pénzügyi rendelkezések megtartását, a társaság pénzkezelésének, számvitelének, az eszközök nyilvántartásának rendjét
 • figyelemmel kíséri a Közgyűlés és a társaság más szervezetei által hozott határozatok megvalósítását, különös tekintettel a tagok érdekeinek érvényesülésére
 • őrködik a társaság vezetősége  munkájában a jogszabályok, az alapszabály és más szabályok megtartása, valamint a társasági demokrácia érvényesülése felett

Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet készít. Az ellenőrzésben érdekeltek a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tehetnek. A Felügyelő Bizottság munkatervét maga állapítja meg és aszerint  szervezi munkáját.

Tevékenységi köre:

 • minden észrevételről tájékoztatja a társaság elnökét, a Végrehajtó Bizottságnak írásbeli jelentést tesz,
 • amennyiben a végrehajtó bizottság a bejelentett hiányosságok megszűntetésével összefüggésben nem intézkedik, a felügyelő bizottság kezdeményezheti a közgyűlés összehívását

10

 

 • ha a felügyelő bizottság visszaéléseket észlel, és a végrehajtó bizottság 30 napon belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, illetve ha a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, jogosult a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget tájékoztatni.

 

Finanszírozási-és Kódkarbantartást Előkészítő bizottság

A Finanszírozási-és Kódkarbantartást Előkészítő bizottság elnökből és 4 tagból áll. A bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja két évre. Mandátumok lejárta után egy alkalommal újra választhatók.

Feladatai:

 • a finanszírozási ügyek állandó figyelése
 • a szükséges változtatások előkészítése, kidolgozása, annak a Végrehajtó Bizottság elé terjesztése
 • a kódkarbantartó munka támogatása
 • új beavatkozások befogadásának előkészítése

 

7.§.

A Társaság elnöke

 

A Társaság elnökét a Közgyűlés titkos szavazással választja 2 évre, melynek lejárta után egy alkalommal újraválasztható még két évre, de ezt követően automatikusan president past (leköszönt elnök) lesz. A president past (leköszönt elnök) tagja a Végrehajtó Bizottságnak, de választott funkciót nem tölthet be. A president past (leköszönt elnök) tiszt 2 éves időtartamra szól. A két év letelte után a president past mint egyszerű tag bármilyen választott funkciót betölthet.  A társaság elnöke a társasági ügyek első számú irányítója és egyben a társaság törvényes képviselője. Képviseli a Társaságot a bíróság, az ügyészség, különböző állami, társadalmi, valamint nemzetközi szervek előtt. A Társaság elnöke aláírási, kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. A társaság elnöke összehívja és vezeti a közgyűlést, valamint a végrehajtó bizottság üléseit. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet az alapszabály és a közgyűlés ráruház.

8.§.

Titkár

A titkárt a társaság közgyűlése titkos szavazással 2 évre választja, majd egyszer újra választható. A titkár a társaság szakmai ügyeinek irányítója, az ügyvitel vezetője, a testületi szervek által hozott határozatok és  megjelölt feladatok végrehajtásának vezetője. Ügyel a Társaság törvényes és az alapszabályban foglataknak megfelelő működésére. Szervezi és irányítja az alkalmazottak munkáját, felelős a Társaság és helyi szervezeteinek szakmai, gazdasági tevékenységéért és az igazgatás rendjéért. A Közgyűlést és a Végrehajtó Bizottsági üléseket előkészíti, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről és hitelesítéséről.

 

11

 

9.§.

Titkárhelyettes

A titkárhelyettest a Társaság közgyűlése titkos szavazással 2 évre választja, egyszer újraválasztható. A titkárt akadályoztatása esetén helyettesíti. Feladatát a titkár

 

10.§.

Gazdasági vezető:

A gazdasági vezetőt a közgyűlés titkos szavazással 2 évi időtartamra választja, mely után újraválasztható. A gazdasági vezető irányítja a pénzügyi tevékenységet, gondoskodik a könyvelés, az éves költségvetés, a zárszámadás, vagyonmérleg elkészítéséről, amit a Végrehajtó Bizottság és a Közgyűlés elé terjeszt. Intézi a társaság pénzforgalmát, gondoskodik az illetékek és adók fizetéséről.

 

11.§.

Irodavezető

Az irodavezető szerződés alapján adminisztratív munkát lát el. Vezeti a társaság irodáját, a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. Alkalmazása tekintetében a Végrehajtó Bizottság dönt.

 

12.§.

A társaság hivatalos kapcsolata külső szervezetekkel a Végrehajtó Bizottság két tagja hozzájárulásával létesíthető, amelyek közül az egyik mindig az elnök.

Társasági tag egy személyben csak a Végrehajtó Bizottság külön erre szóló határozatával írásban bízható meg ezen feladattal.

 

13.§.

Összeférhetetlenségi szabály:

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságon belül semmilyen más tisztséget nem viselhetnek.

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az, aki a Társaság valamelyik tisztségviselőjének hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság tagja csak társasági tag lehet.

 

IV. A TÁRSASÁG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társaság vagyona

12

 

A MACIRT bevételei különösen a tagok által fizetett tagdíjból, a célja szerint tevékenysége révén származó bevételekből, a vállalkozásaiból származó bevételekből, állami, önkormányzati és gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásokból származnak.

A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén kívül - a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A Társaság pénzeszközei, különösen a következő célokra használhatók fel:

 • a Társasági tagok kongresszusi részvételeinek támogatása
 • a külföldi vendégek, tiszteletbeli tagok fogadása,
 • kongresszus, tudományos rendezvény, továbbképzés szervezésének finanszírozása
 • működési költségek fedezése
 • jutalomdíjak, pályázatok díjazása
 • a bizottságok tagjai a tisztségük betöltésének ideje alatt igazolt feladataik végzéséhez költségtérítésre jogosultak
 • egyebek

A kifizetések utalványozására az elnök és a gazdasági vezető aláírása alapján teljesíthető.

A Társaság alapítványokat hozhat létre. A Társaság gazdasági vállalkozási tevékenységet a Végrehajtó Bizottság jóváhagyásával folytathat. Az ebből származó eredményét nem osztja fel, közhasznú céljainak megvalósítására fordítja. A tevékenység eredményéről a Közgyűlésnek kell beszámolni.

A pénzösszegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, az ingó- és ingatlan vagyon kezeléséért a Végrehajtó Bizottság felelős.

A tagsági díj mértékéről és megfizetésének módjáról az SZMSZ rendelkezik.

 

V. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

A Társaság működése felett az ügyészség a reá nézve irányadó szabályok szerint - az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.törvény 14.§.(1)bekezdése alapján - törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyéb módon szabályoz, e tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerve a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

VI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

Megszűnik a Társaság:

13

 

 • feloszlással: ha a szavazásra jogosultak 2/3-a a közgyűlésen így dönt,
 • más társasággal egyesül a közgyűlés döntése alapján,
 • feloszlatással
 • megszűnése megállapításával

Feloszlás megállapítása esetén a meglévő anyagi javakat a végrehajtó bizottság által választott jótékonysági intézmény, vagy alapítvány számára - a Közgyűlés döntése alapján - kell felajánlani.

A társaság alapszabályát a közgyűlés 1998.október 27-én tartott alakuló gyűlésen fogadta el.

Pécs, 2002. 06.28.

 

dr. Battyány István

elnök

Az egységes szerkezetű alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte

Pécs, 2002. 06.28.

Bejelentkezés
Mai nap

2019. Február 19.
Zsuzsanna


Oldaltérkép   Copyright © 2019 Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság      Készítette: www.grafibit.hu
Elfelejtett jelszó pótlása